ข้อมูลครู

ฝ่ายบริหาร

นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
นางฉันทนา ศรีศิลป์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
นายนราธิป โทบุราน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

กลุ่มบริหารงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
นายอินทร์แสง เขียวพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางศิรากานต์ ไชยชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสำราญ คำเป็ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายและแผนงาน
น.ส.ดานุรัตน์ จันทะรส
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายพชธกร ดวงสว่าง
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
นางสรัลชนา เฟื่องฟู