ผู้บริหารบริหารโรงเรียน

นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา ป.โท เอกบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-8460-9517-0
อีเมล์ : Tanawatt13@hotmail.com

นางสาวนิภาพร ปุ๊ดหน้อย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา ศษ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5652642
อีเมล์ : Nipapond287@gmail.com

นายนราธิป โทบุราน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา ศษม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3070377
อีเมล์ : narathip2519@gmail.com