ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1050130754
รหัส Smis 8 หลัก :  50040076
รหัส Obec 6 หลัก :  130754
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านสันป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Bansanpasak
ที่อยู่ :  หมู่ที่   11   บ้านสันป่าสัก
ตำบล :  หนองควาย
อำเภอ :  หางดง
จังหวัด :  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :  50230
โทรศัพท์ :  053441818
โทรสาร :  053441818
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1 พ.ค. 2464
อีเมล์ :  info@bansanpasak.ac.th
เว็บไซต์ : – http://bansanpasak.ac.th/
(เว็บไซต์ใหม่ ตามรูปแบบ ITA online)
http://school-obe.go.th
  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 
http://sps-school.com/ (เว็บไซต์เดิม 2017-2019)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  หนองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     3 กม.

ข้อมูลพื้นฐาน

ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 11 ถนน เชียงใหม่ – ฮอด ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
โทรศัพท์ 053 – 441818 โทรสาร 053 – 441818 ต่อ 117
E-Mail : info@bansanpasak.ac.th
Webmaster : preeyada@bansanpasak.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4

เพลงประจำสถาบัน

ผ่านมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบ 4

ตราประจำสถานศึกษา (Symbol)

ปรัชญา (Schools Philosophy)

“ผู้มีปัญญา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้”

อัตลักษณ์ผู้เรียน

“มารยาทดี มีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย”

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย (คาราวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ภายในปี 2570 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2464 โดยมีขุนสันทรายทรงศักดิ์ กำนันตำบลสันผักหวานเป็นผู้อำนวยการก่อตั้ง แต่เดิมอาศัยวัดชัยสถิต หมู่ที่ 1 ตำบลสันผักหวาน เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนครั้งแรกถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาขุนสันทรายทรงศักดิ์ ได้อุทิศที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดชัยสถิตให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดได้มอบศาลาเก่า 1 หลัง ให้รื้อถอนนำมาสร้างเป็นอาคารเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2480 ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 3 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2482 ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อที่ของขุนสันทรายทรงศักดิ์ ซึ่งติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 11ตำบลหนองควาย เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน และทางราชการได้ให้งบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2521โรงเรียนได้รับอนุญาตเอาที่ดินเดิมที่หมู่ที่ 1 ตำบลสันผักหวาน แลกกับที่ดินของราษฎร ซึ่งอยู่ติดกับที่ของโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 8 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวาและในปี 2547 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอีก 3 งาน รวมปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 9 ไร่ 3 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มในปี 2552 อีก 98 ตารางวา รวมปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน

ในปี พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (ตึก) ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลังและอนุญาตให้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ประถมศึกษาตอนปลาย)

ในปี พ.ศ. 2515  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (ตึก) อีก 3 ห้องเรียน สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ตึก) อีก 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 (ตึก) อีก 4 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2524 ได้ทำการทดลองเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้องเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กวัยก่อนเรียน

ในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาของเขตการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2525 และในปีเดียวกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มาถ่ายทำวีดิโอและชุดการเรียนการสอนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แก่นักศึกษาทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างและปรับปรุงสนามฟุตบอล 100.000 บาท และโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร 2 งาน 93 ตารางวา เป็นเงิน 50,000 บาท ด้วยเงินบริจาคและเงินบำรุงการศึกษาทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา ในปีเดียวกันได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนชั้นเด็กเล็กและได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่ออาหารกลางวันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2528

ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบทอีก 1 ชั้นเรียน

ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าวันแม่แห่งชาติ นำมาสร้างถนนถาวรภายในโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท และทางคณะกรรมการศึกษาร่วมกับคณะครูได้จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย เพื่อมอบให้โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล โรงเรียนที่จัดกิจกรรมยุวเกษตรดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2533

ในปี พ.ศ. 2534 คณะผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการศึกษา ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยได้ติดเพดานและติดพัดลมเพดานพร้อมทั้งโครงเหล็กรอบอาคารเพื่อใช้เป็นห้องเรียนทดแทนห้องเรียนที่ขาดแคลน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 78,500 บาท และจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมทั้งเครื่องแต่งกายผู้เล่นดนตรีไทย เป็นเงิน 19,120 บาท

ในปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้ดำเนินการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 29 คน และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 13 กันยายน 2536 ให้ชื่ออาคารดังกล่าวว่า อาคารประชาธิปไตย งบประมาณในการก่อสร้าง 2,690,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีพระสงค์ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการศึกษาชมรมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ศิษย์เก่าพร้อมคณะครู-ภารโรงและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างรั้วถาวร 4 ด้าน ความยาว 381 เมตร พร้อมทั้งทาสีรั่วและอาคารแบบ 017 ปรับปรุงห้องพักครู ห้องสมุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 289.256 บาท และในปีเดียวกันนี้พระอาจารย์สมพงษ์ เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ สมพงษ์พัฒนา ด้วยกองทุน 200,000 บาทและได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว

ในปี พ.ศ. 2537 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 2 / 28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 2,877,935 บาท และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ สปช. จำนวน 1 สนาม งบประมาณก่อสร้าง 120,000 บาท และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องสมุดดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้ปรับปรุง โดยสร้างสะพานลอย ทำด้วยเหล็กเชื่อมอาคารแบบ สปช. 2 / 28 กับอาคารแบบ 017 เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะครู นักเรีรยน จัดทำโรงรถชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของคณะครูในโรงเรียน นอกจากนี้ท่านอาจารย์สมพงษ์ เจ้าอาวาสวัดดอยแก้วได้สร้างที่ดื่มน้ำนักเรียน จำนวน 6 ที่ พร้อมหลังคาและจัดทำทางระบายน้ำ จากโรงอาหารมาที่หน้าโรงเรียนเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร

ในปี พ.ศ. 2540 ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดสร้างศาลาให้โรงเรียน 1 หลัง โดยให้ชื่อว่า ศาลาปัญชลี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและในปีเดียวกัน ทางคณะครู กรรมการการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดทุน เพื่อสร้างศาลาขึ้นมาอีก 1 หลัง ชื่อ ศาลารวมใจ และทางโรงเรียนได้ใช้ศาลารวมใจปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของผนังประตูหน้าต่าง ติดกระจก เหล็กดัด เพื่อใช้เป็นห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ คณะครู ผู้ปกครองได้ร่วมบริจาค เพื่อจัดซื้อม้านั่งหินอ่อนไว้รอบสนามฟุตบอล และจัดทำสนามกีฬาเปตองให้คณะครูนักเรียนได้ฝึกซ้อมและแข่งขัน

ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั้น ป.2, ป.4 ป.6 สำหรับอาคารตึก 2 ชั้น แบบ 017 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 , ป.3 และห้องบริหาร อาคารเรียน 3 ชั้นแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนชั้น ม.1- ม.3 สำหรับอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาล

ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้จัดงาน สันป่าสักคืนสู่เหย้า ได้เงินจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นเงินทั้งสิ้น 57,130 บาท ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยกานบริจาคของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป รวม 184,140 บาท ดำเนินการก่อสร้างเสาธงชาติ โดยการบริจาคของ คณะครูและนักเรียนเป็นเงิน 46,642 บาท

ในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนทางทิศใต้ โดยความร่วมมือระหว่างชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนและคณะครู เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาด 860 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้าง 170,000 บาท เรียกว่า ลานเรียน ลานเล่น ลานกีฬา เพื่อความสะดวกในการจราจรของโรงเรียน เพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชาติ สถานที่พักผ่อนและช่วยลดฝุ่นละออง

ในปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย เพื่อจัดสร้างที่ทำการสภานักเรียนสิ้นทุนทรัพย์รวม 94,000 บาท พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลสิ้นทุนทรัพย์รวม 47,680 บาท สร้างห้องพยาบาล ต่อเติมทางด้านทิศใต้ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือของนักเรียน ศิษย์เก่าและชุมชนมูลค่าการก่อสร้าง 89,529 บาท

ในปี พ.ศ. 2545 จัดสร้างโต๊ะม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็กปูด้วยหินอ่อน จำนวน 25 ชุด มูลค่า 60,000 บาท และได้ปรับปรุงบริเวณลานสนามบาสเกตบอลให้เป็นลานอเนกประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ลานฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ มูลค่า 120,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2546 ได้เข้าร่วมโครงการระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา หรือ ToPSTAR รุ่นที่ 1 ปรับปรุงห้องสุขานักเรียน จำนวน 16 ห้อง ปูกระเบื้อง เสริมเครื่องสุขภัณฑ์ มูลค่า 70,000 บาท จัดหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มเติม จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 70,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2547 จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 3 งาน 4 ตารางวา มูลค่า 600,000 บาท ทำให้ปัจจุบันมีที่ดินทั้งหมด 9 ไร่ 39 ตารางวา จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเหล็ก ความยาว 66.5 เมตร มูลค่า 80,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโดยการถมดินปลูกหญ้าใหม่ มูลค่า 150,000 บาท ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งปั้มน้ำใหม่ มูลค่า 35,000 บาท ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ทาสี ปูกระเบื้อง ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ห้อง มูลค่า 40,000 บาท จัดหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มเติม จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 285,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2548

 1. จัดสร้างหลังคาแบบมวลเบา ลานเรียน ลานเล่นเอนกประสงค์ มูลค่า 250,000 บาท
 2. จัดสร้างห้องพักครูชั่วคราว อาคารปัญชลี มูลค่า 100,000 บาท
 3. ปรับปรุงหลังคาศาลา สหกรณ์-น้ำดื่ม มูลค่า 20,000 บาท
 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาสีรั้วโรงเรียน-อาคารประกอบ มูลค่า 20,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2549

 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม จำนวนเครื่องมูลค่า 117,000 บาท
 2. ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ADSL เพื่อการเรียนการสอนมูลค่า 7,200 บาท
 3. ปรับปรุงห้องสมุด ปูกระเบื้อง ทำชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม มูลค่า 30,000 บาท
 4. ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD Projector , จอรับภาพแบบมอเตอร์ VERTEX , เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ , กล้อง SONY Handy Cam , เครื่องคอมพิวเตอร์ , Remote) มูลค่า 200,000 บาท
 5. ปรับปรุงห้องบริหาร มูลค่า 60,000 บาท
 6. ปรับปรุงอาคารอนุบาล ติดมุ้งลวด ทาสี มูลค่า 30,000 บาท
 7. ทาสีอาคารรัชนูปถัมภ์อาคารประกอบโรงอาหาร มูลค่า 20,000 บาท
 8. ดถนนรองรับรถรับส่งนักเรียนและเตรียมก่อสร้างสวนสุขภาพ บริการครู นักเรียนและชุมชน มูลค่า 70,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2550

 1. ปูกระเบื้องห้องเรียน ห้องพิเศษ ทุกห้องมูลค่า 600,000 บาท
 2. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 148 ชุด ชุดละ 880 บาท เป็นเงินมูลค่า 130,240 บาท
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติมลานกิจกรรมโครงเหล็กมุงหลังคามวลเบาและติดตั้งเครื่องทำฝนหมวก มูลค่า 250,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2551

 1. ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน งบประมาณ 4,572,000 บาท
 2. ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช. 604/28 ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 205,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2552

 1. ได้รับงบประมาณรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา เป็นจำนวน 343,120 บาท

ในปี พ.ศ. 2558-2562

เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนาย ชัยพร นิธิวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ นายศรศักดิ์ มโนชมภู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร นายพิษณุ ดาราณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายแผนงาน

ในปีพ.ศ. 2563-2564

เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนาย สุดสาคร จันทะล่าม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ในปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ