กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม   2563 นำโดยนายสุดสาคร จันทะล่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  และร่วมลงนามถวายพระพร จากนั้นเป็นการรำถวายพระพร โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
  1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

   

ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล