ครูภัชชญา วงค์เสือ

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์