ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 18 18 36
อนุุบาล 2 36 24 60
อนุบาล 3 45 28 73
รวมระดับอนุบาล 99 70 169
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 48 82
ประถมศึกษาปีที่ 2 55 48 103
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 38 76
รวม ป.1-3 129 134 261
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 38 75
ประถมศึกษาปีที่ 5 35 34 69
ประถมศึกษาปีที่ 6 42 28 70
รวม ป.4-6 114 100 214
มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 37 88
มัธยมศึกษาปีที่ 2 52 41 93
มัธยมศึกษาปีที่ 3 46 39 85
รวม ม.1-3 149 117 266
รวมทั้งสิ้น 491 421 910