ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2464 โดยมีขุนสันทรายทรงศักดิ์ กํานันตําบลสันผักหวานเป็นผู้อํานวยการก่อตั้ง แต่เดิมอาศัยวัดชัยสถิต หมู่ที่ 1 ตําบลสันผักหวานเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนครั้งแรกถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาขุนสันทรายทรงศักดิ์ ได้อุทิศที่ดินจํานวน 2 ไร่ 3 งาน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดชัยสถิตให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดได้มอบศาลาเก่า 1 หลัง ให้รื้อถอนนํามาสร้างเป็นอาคารเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2480
ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 3 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2482 ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อที่ของขุนสันทรายทรงศักดิ์ ซึ่งติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 11 ตําบลหนองควาย เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน และทางราชการได้ให้งบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับอนุญาตเอาที่ดินเดิมที่หมู่ที่ 1 ตําบลสันผักหวานแลกกับที่ดินของราษฎร ซึ่งอยู่ติดกับที่ของโรงเรียนทําให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 8 ไร่ 1งาน   35ตารางวาและในปี 2547 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอีก 3 งาน 4 ตารางวา และในปีพ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 98.5 ตารางวา รวมปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 9 ไร่ 1 งาน 37.5 ตารางวา