ผู้บริหารโรงเรียน

นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-609-5170
E-Mail : tanawatt13@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางสาวนิภาพร ปุ๊ดหน้อย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-565-2642
E-Mail : nootchyaurora@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นายนราธิป โทบุราณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-307-0399
E-Mail : narathip2519@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา