ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 11 ถนน เชียงใหม่–ฮอด ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 โทรศัพท์ 053-441818 โทรสาร 053-441818 E-mail : sanpasakschool@gmail.com Website : http://bansanpasak.ac.th/
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่
1)เขตพื้นที่บริการระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย
หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์
หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง
หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก
2)เขตพื้นที่บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
ตำบลหนองควาย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ตำบลบ้านแหวน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13
ตำบลสันผักหวาน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

สัญลักษณ์โรงเรียน

  • จักร หมายถึง อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมมีแฉกโดยรอบ

อุปมาหมายถึงวงล้อ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษา

  • หนังสือ หมายถึง วิชาความรู้
  • เทียน หมายถึง ความสว่างไสว
  • รัศมีสีทอง หมายถึง ความโชติช่วงชัชวาล

เมื่อผลผลิตของโรงเรียนบ้านสันป่าสักออกสู่สังคม

  • ภาษาบาลี “ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน”

แปลว่า ผู้มีปัญญา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2570 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

 

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – ขาว

  • สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความมั่นคง ความศรัทธา

ความมีระเบียบ ความสุขุม ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี

ความเยือกเย็น ความราบรื่น

  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความสงบสุข

ความดี ความสะอาด ความเท่าเทียม

ปรัชญาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก (Philosophy)

ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน

ผู้มีปัญญา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้

คำขวัญ (Slogan)

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

คุณธรรมอัตลักษณ์

มารยาทดี มีวินัย ใจอาสา พาพอเพียง

เอกลักษณ์ (Unique)

โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย

อัตลักษณ์ (Identity)

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย